FAQ

Jde změnit dodavatele? Vyplatí se to vůbec?

Dodavatele je možné změnit, protože trh s elektrickou energií je v České republice liberalizovaný a každý se může svobodně rozhodnout, od koho bude elektřinu nakupovat. Otázku, zda se to vyplatí, je možné zodpovědět až porovnáním nabídek jednotlivých dodavatelů vztažených k danému odběrnému místu.

Jakou mám záruku, že v budoucnu nezvýšíte ceny a já nebudu platit víc než u současného dodavatele?

Našim novým i stávajícím zákazníkům zaručujeme nižší ceny silové elektřiny a zemního plynu oproti dominantním dodavatelům na příslušném distribučním území. Dlouhodobou strategií společnosti je být levnější než jsou dominantní dodavatelé a tak být přitažlivou alternativou pro spotřebitele, levnější ceny energie budeme tedy nabízet i v budoucnu.

Nabízíte elektřinu i plyn na celém území ČR?

Levnější elektrickou energii a zemní plyn nabízíme opravdu na celém území ČR a to jak podnikatelům, tak i domácnostem.

Je změna dodavatele komplikovaná?

Změna dodavatele je jednoduchý proces, který však s sebou nese několik důležitých úkonů. Mezi nejdůležitější patří výpověď stávajícímu dodavateli, nahlášení změny u Operátora trhu s elektřinou (OTE) a uzavření smlouvy s novým dodavatelem. Tyto úkony však provedeme za Vás na základě plné moci.

Jsou alternativní dodavatelé elektrické energie solidní? Mohu se na ně spolehnout?

Přestože se pohybujeme na liberalizovaném trhu s elektrickou energií, tak obchodovat se silovou energií mohou pouze licencovaní obchodníci, což znamená, že musí splňovat náročná kritéria stejně jako MDI Energy. Jsou dobře známí a je možné se na ně spolehnout, většinou mají i silné partnery, stejně jako MDI Energy.

Které položky výsledné ceny dodávky elektřiny je možné ovlivnit volbou dodavatele?

Zákazník má právo zvolit si libovolného dodavatele silové elektřiny a vybrat si dle svého uvážení nejvhodnější nabízený produkt s ohledem na charakter své spotřeby. Naopak distribuční platby se odvíjejí od místa připojení podle příslušné distribuční společnosti, kterou změnit nelze. Část nákladů za elektřinu na hladině nízkého napětí je tedy možné ze strany odběratele ovlivnit volbou dodavatele silové elektřiny, zbytek tvoří regulovaná cena distribuce a ostatní regulované položky, které reguluje ERÚ (Energetický regulační úřad).

Nedojde při změně dodavatele k přerušení dodávky elektrické energie?

Změna dodavatele proběhne kontinuálně bez přerušení dodávky elektrické energie. Žádný dodavatel Vám nemůže přerušit dodávky elektrické energie, pokud zákazník řádně a včas platí za dodávky elektrické energie.

Je možné změnit také distributora?

Distribuční společnost není možné změnit, jelikož ta je dána oblastí, ve které se odběrné místo nachází. V současné době existují tři regionální distributoři – ČEZ, E.ON a PRE.

Budu po přechodu k vám dostávat dvě faktury, jednu za distribuci a druhou za spotřebovanou elektřinu?

Nikoliv, pokud si to výslovně nebudete přát. Standardně nabízíme tzv. sdruženou smlouvu na dodávku elektřiny, kdy v zastoupení zákazníka zajišťujeme i veškeré záležitosti týkající se distribuce. Budete tedy i nadále dostávat pouze jednu fakturu za distribuci a silovou elektřinu.

Může prodejce elektřiny domácnostem vybírat za změnu dodavatele nějaký poplatek?

Změna dodavatele elektřiny je v souladu s energetickým zákonem a evropskými směrnicemi poskytována zdarma a dodavatelé nejsou oprávněni za provedení této změny účtovat žádné poplatky.

Může mi můj dodavatel odstřihnout hodiny?

Váš stávající dodavatel Vám nemůže odmontovat hodiny, protože ty jsou v majetku jiného právního subjektu - místně příslušného distributora. Ten je oprávněn Vás „odstřihnout“ pouze v případě, pokud s ním není řádně uzavřena smlouva, nebo jsou evidovány tzv. černé odběry.

Kdo bude provádět odečty hodin?

Jednou ročně je bude zdarma provádět servisní firma Vašeho místně příslušného distributora, během roku budou odečty řešeny formou tzv. samoodečtů.

Co se stane, pokud dodavatel elektřiny zkrachuje? Budu bez elektrické energie?

V případě úpadku jakéhokoliv dodavatele elektrické energie dává stát garanci v podobě tzv. Dodavatele poslední instance, který převezme zodpovědnost za dodávku zákazníkům zkrachovalého dodavatele. Nemusíte se tedy bát, že by Vám byla omezena, nebo dokonce přerušena dodávka elektrické energie.

Co tvoří cenu elektřiny?

Cena za elektřinu byla podle požadavků Energetického zákona rozdělena na regulované platby za dopravu elektřiny (poplatky za použití energetické sítě) a na platby za vlastní odebranou elektřinu (tzv. silovou elektřinu). Výše regulovaných plateb je každoročně stanovována rozhodnutím ERU na základě cenového rozhodnutí, kdežto cena silové elektřiny se odvíjí od nabídky a poptávky na trhu.

Co je součástí regulované ceny?

Je to cena za distribuci, systémové služby, krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, činnost operátora trhu a daň z elektřiny.

Co je to daň z elektřiny?

Daň z elektřiny je uplatňována na veškerou vyrobenou elektřinu s výjimkou elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů energie, na straně spotřeby je od daně osvobozena elektřina používaná v některých energeticky náročných odvětvích (např. metalurgické procesy, trakční doprava, spotřeba elektřiny pro výrobu elektřiny atd.). Daň z elektřiny je obdobně jako daň z přidané hodnoty hrazena za finální produkt, tj. konečnými odběrateli.

Co je cena za systémové služby?

Tato cena pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých poskytovatelů. Podpůrné služby jsou, zjednodušeně řečeno, pohotovosti těch elektráren, které přímo nevyrábí elektřinu pro dodávku konečným zákazníkům, ale pracují jako záložní zdroje pro případ náhlého výpadku jiného zdroje či náhlé změny zatížení v elektrizační soustavě.

Kdo za mě smí podepsat smlouvu a za jakých podmínek?

Za fyzickou osobu může podepsat smlouvu pouze osoba, která je vybavena plnou mocí k provedení tohoto úkonu. U právnické osoby může smlouvu podepsat zplnomocněný zaměstnanec společnosti.

Co znamená režim vlastní odpovědnosti za odchylku?

Režim vlastní odpovědnosti za odchylku znamená, že konečný zákazník je dle pravidel OTE registrován jako „subjekt zúčtování“. V tomto případě je povinen nakupovat na své odběrové diagramy a registrovat tyto nákupy po hodinách v informačním systému OTE. OTE pak vypočítává rozdíl mezi nákupem a skutečným odběrem všech příslušných odběrných míst a vyhodnotí velikost odchylky a její cenu, která je zpravidla mnohem vyšší než cena na trhu běžně kupované elektřiny.

Co znamená režim přenesené odpovědnosti za odchylku?

Režim přenesené odpovědnosti za odchylku na svého dodavatele znamená, že zákazník je dle pravidel OTE registrován pouze jako „registrovaný účastník trhu“. Zákazník zde nemá povinnost OTE nahlašovat své nákupy, jelikož tuto službu za něj dělá dodavatel. Případné vzniklé odchylky jsou pak účtovány místo zákazníkovi jeho dodavateli.

Kdo je to obchodník s elektřinou?

Jedná se o fyzickou či právnickou osobu, která je držitelem licence na obchod s elektřinou a nakupuje elektřinu za účelem jejího prodeje. Licence na obchod s elektřinou se uděluje na 5 let. Obchodník s elektřinou je účastníkem trhu s elektřinou.

Co je to Energetická burza Praha?

Na základě povolení může Energetická burza Praha organizovat trh s elektrickou energií. Energetickou burzu založila Burza cenných papírů Praha ve spolupráci s Operátorem trhu s elektřinou jako transparentní trh s elektrickou energií.

Kdo dohlíží na trh s elektřinou?

Nad celým trhem s elektřinou, tvorbou a dodržováním stanovených pravidel dohlíží státní organizace Energetický regulační úřad (ERÚ).

Co má na starost Operátor trhu?

Tato společnost (OTE) zajišťuje zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, provádí zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným a odebraným množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, zpracovává bilance dlouhodobé spotřeby v ČR apod. Náklady na zajištění těchto činností jsou opět hrazeny všemi konečnými zákazníky formou příspěvku k ceně spotřebované (odebrané) elektřiny.

Kdo je to „dodavatel poslední instance"?

Dodavatelem poslední instance je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené ERÚ. Dodávky od dodavatele poslední instance mohou využít zákazníci v případech, kdy jejich stávající dodavatel pozbyl schopnost dodávat elektřinu. Ceny elektřiny, určené pro dodávku dodavatelem poslední instance, se stanovují na základě nabídek silové elektřiny ze strany výrobců a obchodníků, dostupných na trhu s elektřinou.

Na co si dávat pozor?

Pozor na nepravdivé, klamavé či zavádějící informace, popřípadě nátlak od Vašeho stávajícího dodavatele při odchodu k jinému dodavateli elektrické energie. Solidnost a profesionalita se mnohdy projeví i tím, že se Váš případný odchod nebude zbytečně komplikovat či zatěžovat.